Regulamin 

Regulamin

sieci sklepów internetowych lokalnagazeta.pl

 

 

Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwianiu zakupu treści elektronicznych (cyfrowych, w tym elektronicznych wydań gazet.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem portalu lokalnagazeta.pl, udostępniającym korzystanie z subdomen i tworzenie sieci lokalnych sklepów internetowych, oferujących elektroniczne (cyfrowe) treści prasowe, w tym cyfrowe wydania tygodników lokalnych, jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, ul. Foksal 3/5 lok. 19, 00-366 Warszawa, NIP: 526 250 46 03, REGON: 01614929600000, tel. 22 826 12 50, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090214, zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

2. Sprzedawcy - wydawcy gazet lokalnych, zarejestrowanych pod własnymi subdomenami na portalu lokalnagazeta.pl.

 

3. Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawców w sieci: lokalnagazeta.pl.

 

4. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca Usług.

 

5. Usługi – usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom dostępu przez Internet do treści dziennikarskich, literackich, fotograficznych, graficznych, znajdujących się w ofercie Sprzedawców, w tym elektronicznych wydań gazet w formie e-gazet.

 

6. Strony internetowe – serwisy internetowe sieci lokalnagazeta.pl wraz z subdomenami Sprzedawców, służące zawieraniu i wykonywaniu umów o świadczeniu usług.

 

7. Obsługę techniczną płatności zapewniają: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 oraz Dotpay spółka z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, REGON 240770255.

 

8. Obsługę techniczną płatności SMS zapewnia: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

 

 

II. Dokonywanie zakupów

 

1. Sklepy internetowe prowadzą sprzedaż treści cyfrowych poprzez sieć Internet dla odbiorców znajdujących się na terenie Polski i za granicą.

 

2. W celu dokonania zakupów wymagana jest jednorazowa bezpłatna rejestracja użytkownika sklepu internetowego. Użytkownik wypełniając na stronach sklepu formularz wysyłkowy oraz formularz rejestracyjny z danymi osobowymi, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności Sprzedawców. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celach dokonywanych przez użytkownika zakupów i nie mogą być udostępniane nikomu do innych celów. Hasło i login jest wyłącznie własnością Użytkownika, nie wolno go udostępniać innym osobom. Hasła i loginy wykorzystywane przez różne osoby będą blokowane i usuwane z systemu.

 

3. Korzystanie z Usług sklepów jest dobrowolne i może się odbywać wielokrotnie.

 

4. Wszystkie ceny podane na portalu lokalnagazeta.pl oraz na podstronach Sprzedawców są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

 

6. Zamówienia są składane przez stronę internetową www. lokalnagazeta.pl z subdomeną danego Sprzedawcy. Moment złożenia zamówienia przez Użytkownika jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i sklepem. Umowa kupna - sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

W zamówieniu Użytkownik wskazuje:

- zamawiane treści: pojedynczy artykuł prasowy, wydanie gazety, prenumerata gazety i jej okres.

- jeśli za kupno treści ma zostać wystawiona faktura VAT adres na jaki ma być wysłana Użytkownik wskazuje w mailu wysłanym na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

 

 

III. Oferowane treści elektroniczne (cyfrowe) i ich zakup

 

1. Sklepy sieci lokalnagazeta.pl oferują w sprzedaży:

a) cyfrowe pojedyncze artykuły prasowe i inne treści dziennikarskie;

b) cyfrowe pojedyncze wydanie gazet lokalnych;

c) cyfrową prenumeratę gazet lokalnych w opcjach:

  • 1 miesiąc,
  • 3 miesiące,
  • 6 miesięcy,
  • 12 miesięcy.

Okres prenumeraty liczony jest od dnia zakupu pierwszego wydania.

 

2. Zamawianie treści wymienionych w pkt. 1. polega na wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz uregulowaniu należności. Zamówienie towaru w sieci lokalnagazeta.pl jest równoznaczne z żądaniem przez Użytkownika spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 

3. Płatności za zakupione treści dokonywane są za pomocą systemu płatności Przelewy24 lub systemu płatności Dotpay, w zależności od opcji wybranej przez danego Sprzedawcę.

 

4. W ramach Usług wymienionych w pkt. 2 oraz p. 3 Sprzedawcy umożliwią Użytkownikom dostęp do znajdujących się w ofercie Sklepu elektronicznych wydań gazet, których treść jest taka sama jak wydań drukowanych. Sprzedawca zastrzega, że wydania elektroniczne tytułów prasowych nie zawierają dodatków o charakterze reklamowym (inserty), dodatków promocyjnych i innych dodatków tematycznych, nie będących integralną częścią gazety.

 

5. W przypadku inne treści wydań e-gazet, niż wydania gazety drukowanej, Użytkownicy musza być o tym wyraźnie poinformowani na podstronie danego Sprzedawcy.

 

6. Jeden wykupiony dostęp do elektronicznego wydania danego tytułu prasowego pozwala na wielokrotne korzystanie z zakupionych treści.

 

6. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów składających się na elektroniczne wydania tytułów prasowych w zakresie przekraczającym dozwolony użytek utworów chronionych, określony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

 

7. Sprzedawcy zobowiązują się dochować należytej staranności, aby przy użyciu stosowanych przez niego narzędzi informatycznych uzyskać względnie najwyższą jakość graficzną elektronicznych wydań tytułów prasowych. Sprzedawcy zastrzegają jednak, że wytworzenie wydania elektronicznego może powodować obniżenie - w stosunku do wydania drukowanego - jakości graficznej niektórych materiałów zamieszczonych w tytułach prasowych udostępnianych w ramach Usługi.

 

8. Możliwość czytania wykupionych numerów istnieje do momentu zakończenia funkcjonowania portalu lokalnagazeta.pl lub w indywidualnym przypadku każdego Sprzedawcy do momentu zakończenia funkcjonowania jego podstrony z subdomeną. W przypadku takiego zamknięcia przyjęta należność za prenumeratę treści cyfrowych za niewykorzystane numery zostanie zwrócona. Inne roszczenia nie będą uwzględniane.

 

 

IV. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zakupu prenumeraty treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia zakupu pierwszego z cyfrowych wydania gazety.

 

2. Termin do odstąpienia od umowy prenumeraty treści cyfrowych wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik zakupił pierwsze cyfrowe wydanie gazety.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować Sprzedawcę na adres pocztowy lub poczty elektronicznej, wskazany w regulaminie na podstronie każdego ze Sprzedawców, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał do sklepu informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy klient ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do momentu odstąpienia od umowy, czyli zobowiązany jest do zapłaty za treści dostarczone do dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca klientowi otrzymane od niego płatności, pomniejszone o koszty dostarczonych treści, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

7. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, za pomocą systemu płatności Przelewy24 lub Dotpay, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

8. Dokonując płatności za dostęp do pojedynczych treści cyfrowych, o jakich mowa w rozdziale 3, pkt. 1a, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz na utratę przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy.

 

 

V. Reklamacje

 

1. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Sprzedawcę Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

2. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji przesyłając treść reklamacji pocztą elektroniczną na adres pocztowy lub poczty elektronicznej, wskazane w regulaminie na podstronie każdego ze Sprzedawców.

 

3. Reklamacje dotyczyć mogą:

- niedostarczenia zamówionych treści cyfrowych;

- technicznych mankamentów dostarczonych treści cyfrowych.

 

4. Dokonując zakupu treści cyfrowych Użytkownik rezygnuje z prawa do reklamacji, dotyczących merytorycznej zawartości treści, związanej np. z niską czy krytyczną oceną ich jakości.

 

5. Dokonując reklamacji Użytkownik powinien dołączyć oświadczenie, czego reklamacja dotyczy i jakie są oczekiwania reklamującego.

 

6. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie do Użytkownika zawiadomienia o sposobie jej rozpoznania nastąpi w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji na adres Sprzedawcy, wysłanej droga pocztową lub dostarczonej osobiście lub od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

 

7. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia Usług wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawcy sieci lokalnagazeta.pl nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Użytkownika.

 

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzenia, np.: komputera, laptopa, tabletu, smartfona, Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie sieci lokalnagazeta.pl.

 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- korzystanie z systemu płatności Przelewy24 lub Dotpay przez osoby nieuprawnione do użytkowania urządzeń elektronicznych Użytkownika;

- problemy w funkcjonowaniu serwisu lub systemu płatności, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Sprzedawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

- korzystanie z usług sieci sklepów lokalnagazeta.pl niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

 

4. Sprzedawcy zastrzegają prawo do czasowej przerwy w świadczeniu Usług z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), związane z atakami hakerów lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawców.

Sprzedawcy dołożą najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

 

5. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności, zamieszczona na podstronach Sprzedawców.

 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

7. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty i godziny opublikowania ich na stronie www. lokalnagazeta.pl.

 

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Stowarzyszenia.

 

9. Regulamin wszedł w życie z dniem 30 października 2018 roku.